Logo design for Sheridon Byrne brand identity

Logo design and graphic styling for Sheridon Byrne brand identity